utorok 30. augusta 2011

Pokyny pre rodičov - ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012


Základná škola P.Kellnera Hostinského
Družstevná 835 , 979 01 Rimavská Sobota

ZÁVÄZNÉ POKYNY
PRE RODIČOV A ŽIAKOV

 • Prevádzka ŠKD začína rannou službou od 6.30hod. do 8.00hod.
 • Vychovávateľky preberajú deti po skončení vyučovania podľa rozvrhu(11.20 hod.,12.15 hod.,13.10 hod.)
 •  Prevádzka ŠKD je len do 17.30. v budove I. stupňa na dolnej chodbe v NEMOVEJ triede!!!
 • Žiak je do ŠKD prihlásený na základe vyplnenej žiadosti o prijatie do ŠKD,kde rodič alebo zákonný zástupca žiaka uvedie všetky požadované údaje.
 • Odchod žiaka z ŠKD,ak je čas alebo deň iný,ako je uvedené v žiadosti,môže byť len na základe písomného súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu,nie je dovolené žiadať vychovávateľku (ani žiaka ) z ŠKD cez telefón!!!
 • Mesačný poplatok za ŠKD je 8 €, žiaci v hmotnej núdzi požiadajú zriaďovateľa cez riaditeľstvo ZŠ o zníženie poplatku.
 • Poplatok za ŠKD sa platí šekom,ktorý musí byť do 10 dní po obdržaní šeku uhradený. Ak rodič uhrádza poplatok z účtu, musí uviesť: meno a priezvisko dieťaťa, triedu a mesiac za ktorý poplatok uhrádza!!!
 • Pokiaľ poplatok nebude uhradený do konca daného mesiaca,nasledujúci mesiac bude žiak dočasne vylúčený z ŠKD.
 • Žiak sa v ŠKD riadi pokynmi vychovávateliek. Bez súhlasu vychovávateľky nesmie opustiť triedu ani školský dvor.
 • Žiak je povinný zúčastňovať sa aktivít v ŠKD. V prípade neúčasti je rodič povinný vyzdvihnúť si dieťa z ŠKD v stanovenom čase a preberá za neho zodpovednosť!!!
 • Každý žiak ŠKD je zodpovedný za inventár klubu.Stratu alebo poškodenie majetku ŠKD je povinný nahradiť finančne alebo zabezpečiť opravu.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
O Z N A M

Podľa dodatku č.1 VZN (Všeobecného záväzného nariadenia) č.90/2008 sa výška príspevku v ŠKD
 od 1.9.2011 zvyšuje na 8€.
Na základe vyplnenej žiadosti o prijatie do ŠKD bude žiak záväzne prihlásený do ŠKD.
Prosíme vrátiť do 7.9.2011 (streda)!!!


DENNÝ REŽIM V ŠKD


06:30 - 08:00
ranná služba ŠKD

11:20 - 14:00

príchod detí do ŠKD, príprava na obed, hygiena, obed podľa rozvrhu,
záujmová oblasť výchovy
13:10 - 13:45
odpočinková oblasť výchovy,  relaxačné hry a činnosti usmerňované vychovávateľkou, rozhovory na rôzne témy
13:45 - 14:20
rekreačná oblasť výchovy, vychádzky, pobyt na školskom dvore, pohybové hry
14:20 - 14:30
olovrant
14:30 - 15:45
príprava na vyučovanie - individuálne vypracovávanie domácich úloh,
dopĺňanie vedomostí získaných v škole, opakovanie vedomostí z vyučovania,
pomoc slabším žiakom, didaktické hry
15:45 - 16:30
záujmová a odpočinková oblasť výchovy
16:30 - 17:30
presun do zbernej triedy ,,NEMOVA,, na prízemí chodby I. stupňa

Prosíme rodičov, aby počas písania domácich úloh nás nevyrušovali a nevstupovali do triedy!!!

nedeľa 28. augusta 2011

Detská športová olympiáda ŠKD v Dráčikovej triede

V mesiacoch október 2010 - máj 2011 prebehla
 v piatom oddelení
 ŠKD p. vych. Súňaiovej
DETSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA.
Deti zdolávali rôzne športové disciplíny
a získali body, ktoré im p.vych. zapisovala
do PREUKAZOV OLYMPIONIKOV.
V júni sme súťaž vyhodnotili. Chlapci a dievčatá na prvých troch miestach získali diplomy a vecné ceny.
Všetci ostatní za športové výkony boli tiež odmenení vecnými cenami.
 pripravila vych.R.Súňaiová