streda 27. apríla 2011

Veľká noc a práce našich detí

 V rámci spoločensko-vednej výchovy si žiaci s p.vychovávateľkami pripomenuli veľkonočné symboly, tradície našho regiónu, zvyky a zároveň na pracovno-technickej výchove pripravovali sádrové odliatky,maľovali vajíčka,vyrábali veľkonočné pozdravy,barančeky,zajačiky,kuriatka.

Veľkonočné symboly
 • baránok — Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tradíciách. V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy.
 • kríž — Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento trest patril k trestom veľmi krutým a ponižujúcim.
 • oheň — Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky.
 • sviečka — Sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života. Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista
 • vajíčko — Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia vajec na Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa nesmeli jesť v pôstnom období. V kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti.
 • zajačik — Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene v kresťanskej symbolike, niektoré veľkonočné symboly môžeme vystopovať až do predkresťanskej doby. Napríklad zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari.
 • korbáč — Tento v niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy symbol Veľkej noci má tiež pôvod v starých pohanských zvykoch.
  
  
  
  
  
  

utorok 12. apríla 2011

MINI TALENT

V ŠKD dňa 8.4.2011 sa uskutočnila súťaž pre všetky talentované deti :
,,MINI TALENT"
Do súťaže sa prihlásilo vyše 50 detí zo všetkých oddelení.Súťažilo sa v prednese prózy a poézie,vystúpili mažoretky,kúzelníci,spievali sa moderné a ľudové piesne, tancovali spoločenské tance,hrali na hudobné nástroje(husle a klavír), dievčatá predviedli prvky juda,beat box,zumbu,diabolo,tanec s kruhmi  a iné. Niektorí súťažiaci mali aj trému,ktorá opadla hneď po prvých krokoch tanca, spevu atď.Všetci boli výborní a porota to mala veľmi ťažké vyhodnotiť tých najlepších.Nakoniec víťazmi boli všetci, dostali diplom a vecné ceny od p.vychovávateliek.Naše deti prišli podporiť aj rodičia, pani riaditeľka, pani učiteľky a prekvapila nás aj televízia TV Locall.
Celú súťaž moderovala p.vych.Marcela Mičková

nedeľa 10. apríla 2011

Svetový deň zdravia v ŠKD - 7.apríl

Deň zdravia my máme dnes,
oblečieme si športový dres.
Po ročníkoch všetci spolu
ideme pohybom ku zdraviu.
Pani vychovávateľky, žiaci, žiačky,
pochytali sa za rúčky.
Veľký kruh sme vytvorili
a v ňom sme si zacvičili.
Na slimáka, stonožku a iné
zvieratká sme sa zahrali,
veľa srandy sme pritom zažili.
S radosťou a úsmevom sme cvičili,
s dobrou náladou sme domov odišli.

p.vych.Súňaiová - 2.B - Dráčiková
  

Škola, ktorej to myslí

Vychovávateľky z ŠKD sa od septembra do marca zúčastňovali vzdelávania:
,,Škola, ktorej to myslí."

Na základe získaných vedomostí sme pracovali aj s deťmi v ŠKD.Vyskúšali sme rôzne metódy vzdelávania napr.metóda zhlukovania,metóda brainstormingu,
voľné písanie, kreatívne učenie atď.
Marec mesiac knihy sa niesol v duchu nových poznatkov, ktoré deti veľmi zaujal a radi pracovali s metódami zhlukovania a branstormingu.Vytvorili krásnu knihu o zvieratkách,leporelo o jarných kvetoch,
preopakovali si slovné druhy a ďalšie zaujímavé veci.
Získané vedomosti budeme aj naďalej využívať v ŠKD
a pracovať v rámci našich záujmových činností.


VYNÁŠANIE MORENY


Nová jar prichádza každoročne, pravidelne,ale nie vždy a všade rovnako. Neraz musí vybojovať tuhý boj s odchádzajúcou zimou. No keď zvíťazí, rozospieva sa v miliónoch pukov, kvetov a vo vtáčom speve. Poroztápa snehy a naplní vodou korytá potokov i riek. V jarnom období sa zvyky a obyčaje koncentrovali do troch skupín, ktoré mali pozitívne ovplyvniť očakávanie zmeny v prírode. V slovenskom zvykosloví to bolo predovšetkým vynášanie Moreny a prinášanie ozdobnej ratolesti — nového leta.

Vynášanie MorenyOd stredoveku nosili po slovenských dedinách figurínu ženy, zriedkavejšie muža, ktorú nakoniec hodili do vody, alebo spálili.Verili, že tak vyženú z obce choroby, smrť, urýchlia odchod zimy.

Marec mesiac knihy

V mesiaci marec všetky deti v oddeleniach si čítali obľúbené knižky.Tretiaci a štvrtáci si pripravovali komiksy: Rozprávkový svet P.Dobšinského- Soľ nad zlato, Červenkráľ a Žltovláska, Dlhý nos.Žiačky VII.oddelenia Laura Gazdíková a Žofia Slováková pod vedením vychovávateľky A.Vrábeľovej, získali 2.miesto.Dievčatá odmenili vecnými cenami a diplomom.
 

Víťazný komiks a ocenené dievčatá Laurika a Žofka

utorok 5. apríla 2011

Fašiangy

Po Vianociach sa dni začali predlžovať a aj slniečko začalo hriať teplejšími lúčmi.Tieto si ľahko poradili nielen s cencúľami, ale aj so snehom.Rastlinky, zvieratá i ľudia vedeli,že zima pomaly stráca silu a jej vládu postupne preberi JAR.Oddávna ľudia prejavovali radosť z konca zimy na fašiangových zábavách a karnevaloch.

Aj naši žiaci si vyrábali v ŠKD rôzne masky zvierat,rozprávkových bytostí atď....
 

pondelok 4. apríla 2011

Denný režim v ŠKD

 
06:30 - 08:00
ranná služba ŠKD

11:20 - 14:00

príchod detí do ŠKD, príprava na obed, hygiena, obed podľa rozvrhu
záujmová oblasť výchovy
13:10 - 13:45
odpočinková oblasť výchovy - ukľudňujúce hry a činnosti usmerňované vychovávateľkou, rozhovory na rôzne témy,
13:45 - 14:20
rekreačná oblasť výchovy, vychádzky,pobyt na školskom dvore,pohybové hry
14:20 - 14:30
olovrant
14:30 - 15:45
príprava na vyučovanie - individuálne vypracovávanie domácich úloh
dopĺňanie vedomostí získaných v škole, opakovanie vedomostí z vyučovania
pomoc slabším žiakom, didaktické hry.
15:45 - 16:30
záujmová a odpočinková oblasť výchovy
16:30 - 17:30
presun do zbernej triedy ,,ŽABIATKOVA,,na prízemí chodby I.stupňa

Školský klub detí a jeho činnosť

Pracovná doba vychovávateľky  začína rannou smenou od 6:30 do 8:00 hod. Činnosť pokračuje postupne po skončení vyučovania od 11:20 – 17:30 hod.
 
Popoludňajšia činnosť sa realizuje vo vlastných triedach, v telocvični, mimo budovy školy podľa charakteru aktivít, na školskom dvore.        
 Tvorí ju:
odpočinková činnosť
rekreačná činnosť
  záujmová činnosť
vzdelávacia činnosť

 V odpočinkovej činnosti sa realizujú rôzne spoločenské hry, počúvanie hudby,  čítanie rozprávok a rozhovory na rôzne témy.
 • Rekreačná činnosť väčšinou prebieha vonku, na čerstvom vzduchu. Tu využívame hlavne školský dvor. Hráme sa s deťmi  rôzne pohybové hry, alebo chodíme na vychádzky do okolia školy.
 • Záujmová činnosť v sebe zahŕňa kreslenie, maľovanie, ručné práce, spievanie, tancovanie, športové hry,  besedy o prírode,  o zdraví a vhodnom správaní.
Organizujeme rôzne kvízy a súťaže.
 • Príprava na vyučovanie je zameraná na prípravu žiakov na vyučovanie, učivo sa upevňuje aj pomocou rôznych didaktických hier.

Vychovávateľky pracujú tak, aby deti našli v ŠKD pocit istoty, sebarealizácie, vhodné záujmy. Organizujú pre ne rôzne náučno-vedomostné, tvorivé, športové, zábavné, kultúrne akcie .

Pokyny pre rodičov

 

 
Základná škola P.Kellnera Hostinského
Družstevná 835 , 979 01 Rimavská Sobota

ZÁVÄZNÉ POKYNY
PRE RODIČOV A ŽIAKOV

 • Prevádzka ŠKD je do 17.30 hod.
 • Žiak je do ŠKD prihlásený na základe vyplnenej žiadosti o prijatie do ŠKD,kde rodič alebo zákonný zástupca žiaka uvedie všetky požadované údaje.
 • Odchod žiaka z ŠKD,ak je čas alebo deň iný,ako je uvedené v žiadosti,môže byť len na základe písomného súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu,nie je dovolené žiadať vychovávateľku (ani žiaka ) z ŠKD cez telefón.
 • Mesačný poplatok za ŠKD je 6 € ,žiaci v hmotnej núdzi požiadajú zriaďovateľa cez riaditeľstvo ZŠ o zníženie poplatku.
 • Poplatok za ŠKD sa platí šekom,ktorý musí byť do 10 dní po obdržaní šeku uhradený.
 • Pokiaľ poplatok nebude uhradený do konca daného mesiaca,nasledujúci mesiac bude žiak dočasne vylúčený z ŠKD.
 • Žiak sa v ŠKD riadi pokynmi vychovávateliek. Bez súhlasu vychovávateľky nesmie opustiť triedu ani školský dvor.
 • Každý žiak ŠKD je zodpovedný za inventár klubu.Stratu alebo poškodenie majetku ŠKD je povinný nahradiť finančne alebo zabezpečiť opravu.

Ciele ŠKD pri výchove detí

 • formovanie a rozvoj osobnosti dieťaťa
 • rešpektovať individuálne osobnosti a potreby dieťaťa
 • vytvárať priestor na podnetnú, ľudnu, úprimnú a radostnú klímu
 • rozvíjať národnú hrdosť, poznávať krásy Slovenska a slovenčiny
 • pomáhať osvojovať si zásady zdravého životného štýlu
 • vytvárať atmosféru čo najbližšiu rodinnej atmosfére
 • využívať úspech a zážitok ako najväčšiu motiváciu
 • posilňovať a rozvíjať komunikačné zručnosti
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
 • poznanie seba samého a uplatnenie sa v skupine
 • kľudné riešenie rôznych situácií
 • objektívne hodnotiť seba i svoje konanie
 • vedieť sa vyrovnať aj s nedostatkami a neúspechom
 • tlmiť agresivitu a sebeckosť voči ostatným
 • zodpovednosť za svoje konanie, prijať dôsledky svojho konania
 • kladným hodnotením zvyšovať sebavedomie, pozitívne myslieť