pondelok 4. apríla 2011

Denný režim v ŠKD

 
06:30 - 08:00
ranná služba ŠKD

11:20 - 14:00

príchod detí do ŠKD, príprava na obed, hygiena, obed podľa rozvrhu
záujmová oblasť výchovy
13:10 - 13:45
odpočinková oblasť výchovy - ukľudňujúce hry a činnosti usmerňované vychovávateľkou, rozhovory na rôzne témy,
13:45 - 14:20
rekreačná oblasť výchovy, vychádzky,pobyt na školskom dvore,pohybové hry
14:20 - 14:30
olovrant
14:30 - 15:45
príprava na vyučovanie - individuálne vypracovávanie domácich úloh
dopĺňanie vedomostí získaných v škole, opakovanie vedomostí z vyučovania
pomoc slabším žiakom, didaktické hry.
15:45 - 16:30
záujmová a odpočinková oblasť výchovy
16:30 - 17:30
presun do zbernej triedy ,,ŽABIATKOVA,,na prízemí chodby I.stupňa

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára