pondelok 4. apríla 2011

Ciele ŠKD pri výchove detí

 • formovanie a rozvoj osobnosti dieťaťa
 • rešpektovať individuálne osobnosti a potreby dieťaťa
 • vytvárať priestor na podnetnú, ľudnu, úprimnú a radostnú klímu
 • rozvíjať národnú hrdosť, poznávať krásy Slovenska a slovenčiny
 • pomáhať osvojovať si zásady zdravého životného štýlu
 • vytvárať atmosféru čo najbližšiu rodinnej atmosfére
 • využívať úspech a zážitok ako najväčšiu motiváciu
 • posilňovať a rozvíjať komunikačné zručnosti
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
 • poznanie seba samého a uplatnenie sa v skupine
 • kľudné riešenie rôznych situácií
 • objektívne hodnotiť seba i svoje konanie
 • vedieť sa vyrovnať aj s nedostatkami a neúspechom
 • tlmiť agresivitu a sebeckosť voči ostatným
 • zodpovednosť za svoje konanie, prijať dôsledky svojho konania
 • kladným hodnotením zvyšovať sebavedomie, pozitívne myslieť

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára